Szolgáltatásaink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Honlapok\Soós honlap 2011 - explorer változat\hnlapohoz\parag.jpg

 

Dr. Soós Tibor Ügyvédi Iroda

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 81. 
Tel: 06/1/274-2607; 06/20/999-8850
E-mail:
tibor.soos@avocat.hu; alawofficebpsoos@t-online.hu

 

 

 

Polgári jog

ˇ         Peres és peren kívüli képviselet

ˇ         Ingatlanjog

o    adásvételi-, csere-, és ajándékozási szerződések elkészítése és ellenjegyzése

o     bérleti-, haszonbérleti szerződések elkészítése

o     haszonélvezeti-, használati-, telki szolgalmi jog, és jelzálogjog keletkezésére, módosulására, és megszűnésére vonatkozó okiratok elkészítése, ellenjegyzése, valamint az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos eljárás

o     társasházi alapító okirat, szervezeti-működési szabályzat, házirend elkészítése, és módosítása

o     telekalakítással (telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés, és telekhatár rendezése) kapcsolatos ügyintézés

o     közös tulajdon keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos szerződések előkészítése

o     tanácsadás a vagyonátruházással összefüggésben felmerülő adó-, és illetékkötelezettségekről, kedvezményekről, mentességekről

o     teljes körű földhivatali ügyintézés

ˇ           Öröklési jog

o    Végrendeletek készítése

o    Öröklési és tartási szerződések készítése

o    Hagyatéki eljárásban tanácsadás és képviselet

 

Gazdasági jog

ˇ         Gazdasági társaságok alapítása

ˇ          Létesítő okiratok szerkesztése, módosítása, a cégeljárásban a képviselet ellátása

ˇ         Gazdasági társaságok átalakulásával (beolvadás, összeolvadás,kiválás, szétválás) kapcsolatos okiratszerkesztés és képviselet

ˇ         A társaságok működésével kapcsolatos belső szabályzatok készítése, a működés során a társaság tevékenységi köreibe tartozó ügyekben szerződések szerkesztése, tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet ellátása, (1952. évi III. törvény 73/A. §. szerint kötelező a jogi képviselet a jogi személy cégek egymás közötti pereiben a megyei bíróság előtt elsőfokú eljárásban, majd az eljárás további szakaszában is).

ˇ         Gazdasági társaságok megszüntetése

o    Felszámolási eljárásokban a felszámoló szervezet képviselete

o    Az elrendelt felszámolási eljárásokban a gazdálkodó szervezetek vezetőinek, tulajdonosainak képviselete

o    Végelszámolás teljes körű lefolytatása, a legfőbb szerv döntésétől a gazdasági társaság törléséig; okiratszerkesztés és képviselet

o    Egyéb gazdálkodó szervek okiratainak szerkesztése, jogi tanácsadás, képviselet (szövetkezetek, társulatok, pénzintézetek, egyéni vállalkozások, egyesülések)

Munkajog

ˇ         A versenyszférában a Munka Törvénykönyve szabályainak alkalmazásával összefüggő, mind a munkáltató, mind a munkavállaló oldalán felmerülő kérdésekben tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet

ˇ         A közszférában a Köztisztviselők jogállásáról és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos kérdésekben tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet

ˇ         A munkajogi szabályzatok-kollektív szerződés, üzemi tanácsi megállapodások, közalkalmazotti szabályzat, köztisztviselői szabályzatok- elkészítése, módosítása

 

Civil szervezetek

ˇ          Alapítványok alapító okiratainak készítése, nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos képviselet ellátása, alapítványok által alapított vállalkozások, intézményekkel kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés

ˇ         Egyesületek alapszabályának készítése, nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos képviselet ellátása, tanácsadás, okiratszerkesztés

ˇ           Közgyűlések levezetése, dokumentációk ellenorzése, a civil szervezet belso szabályzatainak elkészítése

 

Közigazgatási ügyek

ˇ           Adóigazgatási eljárás, munkaügyi ellenőrzés, idegenrendészeti eljárás, kisajátítási eljárások, birtokvédelem

ˇ           A közigazgatási eljárás során jogi tanácsadás, képviselet

ˇ           Elsőfokú határozatok ellen fellebbezés benyújtása, jogi képviselet a másodfokú eljárás során

ˇ           A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos perekben a jogi képviselet ellátása

 

Büntetőügyek

ˇ           A büntetőjog területén a gazdasági tartalmú,pl. adóügyi, csalás jellegű, hűtlen, hanyag kezeléssel kapcsolata a közlekedési, a szerzői jogi, a kábítószerrel való visszaéléssel és egyéb bűncselekmények miatti eljárásokban a védelem ellátása

ˇ           Sértetti képviselet ellátása

 

Biztosítási, társadalombiztosítási (egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, rehabilitációs járadék) ügyek

ˇ           Társadalombiztosítással kapcsolatos üzemi baleset, foglalkozási megbetegedéssel, OEP megtérítéssel kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és peren kívüli képviselet

ˇ           Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályokban meghatározottakról való jogi tanácsadás

ˇ           Munkaképesség-csökkenés megállapításával kapcsolatos tanácsadás és képviselet

 

 

Állami szervek, önkormányzatok képviselete

ˇ         Folyamatos jogi tanácsadás

ˇ         Szerződések szerkesztése, ellenjegyzés

ˇ         Peres és peren kívüli eljárásban képviselet